Regulamin korzystania z serwisu

I. DEFINICJE

 1. Usługodawca – Fundacja „Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem” z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 105a/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 419526, NIP: 7252060488, REGON: 101419695.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 3. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
 4. Serwis – serwis internetowy, utrzymywany w domenie www.architekturakorporacyjna.pl z subdomenami.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin.

II. ZAKRES USŁUG

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom materiały – teksty, artykuły i inne publikacje na tematy związane z architekturą korporacyjną oraz strategicznym zarządzaniem IT.
 2. Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość bezpłatnego uczestniczenia w dyskusjach za pomocą mechanizmu komentowania, w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na tematy związane z architekturą korporacyjną oraz strategicznym zarządzaniem IT.
 3. Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość dokonywania rezerwacji oraz składania zamówień na publikacje wydawane przez Usługodawcę i osoby trzecie.
 4. Zamówienie, o którym mowa w pkt 3 zostaje złożone przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży przez Usługodawcę publikacji wskazanej w Serwisie za określoną tam cenę. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania aż do momentu rozpoczęcia przez Usługodawcę wykonania umowy sprzedaży.
 5. Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Użytkownikowi wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Użytkownika następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 6. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana – poprzez wykonanie kopii zapasowej – i przechowywana przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz w wersji papierowej. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest Użytkownikowi w wiadomości e-mail, w której Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji oraz w przesyłanym Użytkownikowi dowodzie zakupu.
 7. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Użytkownik-konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym Użytkownik-konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 8. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik-konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Podstawowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są następujące:
  • połączenie z siecią Internet;
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML);
  • adres poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się dla Użytkownika z ryzykiem ze względu na transmisję dokonywaną za pośrednictwem sieci Internet. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług to w szczególności możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł) – w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne.
 3. Usługodawca informuje, że do systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik, wprowadza dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. pliki cookies. Są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Użytkownika (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia z Serwisem), możliwe do odczytania przez Usługodawcę. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Usługodawcę w następujących celach: dla ułatwienia Użytkownikowi korzystania z zasobów Serwisu, w celu dostosowania wyglądu Serwisu do oczekiwań i potrzeb konkretnego Użytkownika (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Serwisu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Użytkowników. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce Użytkownika.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKÓW

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług z zastrzeżeniami jak niżej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • krótkotrwałego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu. W takim wypadku Usługodawca poinformuje Użytkowników na stronach Serwisu, ze stosownym wyprzedzeniem, o przerwie w świadczeniu Usług,
  • zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,
  • natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług (zablokowania konta), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, lub nie naruszając Regulaminu swoimi działaniami powoduje lub choćby przyczynia się do tego, że zasoby Usługodawca lub sieci komputerowe osób trzecich działają nieprawidłowo, a przyczyn tego stanu rzeczy nie można usunąć bez zaprzestania świadczenia usług Usługodawca.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling) oraz przekazów reklamowych, a także treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym, oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Z zastrzeżeniem odpłatnych form korzystania z Serwisu, wskazanych wyraźnie w Regulaminie, z tytułu korzystania z Serwisu Użytkownik nie ponosi opłat.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca i Użytkownik obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli Użytkownikiem nie jest konsument, obowiązek naprawienia przez Usługodawcę szkody nie obejmuje utraconych przez Użytkownika korzyści.
 2. Usługodawca oświadcza, że zamieszczone w Serwisie informacje, teksty, artykuły oraz inne publikacje są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) i nie mogą być kopiowane, powielane ani zmieniane bez uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy.

VII. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca przetwarza i chroni dane osobowe Użytkowników zgodnie z Polityką prywatności, stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: andrzej@egov.pl lub wniesiona pisemnie na adres siedziby Usługodawca.
 4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
 5. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika.
 6. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika pocztą elektroniczną niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2013 r.
 2. Usługodawca zapewnia, że w każdym momencie na stronie www.architekturakorporacyjna.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego wszystkie poprzednie wersje.
 3. W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia na Usługi złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu rozpoznawał będzie właściwy sąd powszechny. Jeżeli stroną sporu nie jest konsument, spory rozpatrywał będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja „Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem” z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 105a/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 419526, NIP: 7252060488, REGON: 101419695.
 2. Zbiór danych osobowych Użytkowników pod nazwą „Użytkownicy serwisu www.architekturakorporacyjna.pl z subdomenami” został zgłoszony Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 3. Administrator danych jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych Użytkowników:
  • imię, nazwisko,
  • nick,
  • identyfikatory Jabber/Google Talk, Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn
  • adres zamieszkania lub pobytu,
  • numer telefonu,
  • adres poczty elektronicznej,
  • NIP.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu należytego wykonania umów o świadczenie Usług zawieranych w oparciu o Regulamin.
 5. Za odrębną zgodą Użytkowników, Administrator może przetwarzać podane przez nich dane osobowe w celach marketingowych oraz w celu przesyłania Użytkownikom w imieniu własnym, jak i na zlecenie osób trzecich informacji handlowych, w tym newsletterów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej i sms.
 6. Za odrębną zgodą Użytkowników, Administrator może przekazywać podane przez nich dane osobowe osobom trzecim dla ich wykorzystania przez osoby trzecie w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania Użytkownikom informacji handlowych, w tym newsletterów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej i sms.
 7. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody na takie działanie osób, których one dotyczą lub jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Administrator danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.
 10. Użytkownik może zgłosić żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 11. Administrator informuje, że do systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik, wprowadza dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. pliki cookies. Są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Użytkownika (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia z Serwisem), możliwe do odczytania przez Administratora. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach: dla ułatwienia Użytkownikowi korzystania z zasobów Serwisu, w celu dostosowania wyglądu Serwisu do oczekiwań i potrzeb konkretnego Użytkownika (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Serwisu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Użytkowników. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce Użytkownika.
 12. Administrator stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.